Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

SALCO AU NATUREL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

§ 1. Udostępnienie regulaminu

 1. Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną SALCO AU NATUREL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie udostępnia regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem: https://salcoaunaturel.pl/pl/content/7-regulamin

2.      Na zgłoszone przez Klienta żądanie, Regulamin udostępniany jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.

§ 2. Oznaczenie Sprzedawcy

1.      Sprzedawcą jest SALCO AU NATUREL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000511167,  NIP 6762476365, REGON 123126415, BDO 000118481,  o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, ul. Kamienna 21, 31-403 Kraków.

2.      Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod następującym adresem mailowym: sklep@salcoaunaturel.com lub numerem telefonicznym: +48 795433795.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych (RODO)

1.      Sprzedawca jest Administratorem Danych Osobowych Klientów.

2.      Przetwarzanie danych osobowych dokonywane jest na podstawie RODO.

3.      Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów znajdują się w Polityce Prywatności umieszczonej w Serwisie w zakładce   https://salcoaunaturel.pl/pl/content/6-polityka-prywatnosci, która stanowi integralną część Regulaminu.

§ 4. Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje poniższych pojęć: 

1.      Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

2.      Funkcjonalność – zdolność Towaru do pełnienia swoich funkcji z uwzględnieniem jego przeznaczenia,

3.      Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, w tym także Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta.

4.      Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.),

5.      Kodeks postępowania cywilnego - Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 ze zm.),

6.      Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

7.      Konto Klienta – konto Klienta dostępne po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu, oznaczone indywidualnym loginem (e-mail) i hasłem, które umożliwia zarejestrowanemu Klientowi dokonywanie zakupów za pośrednictwem Sklepu, jak również umożliwia przeglądanie historii zamówień, odbieranie kodów rabatowych, edytowanie danych osobowych, w tym adresów do doręczeń.

8.      Koszyk – usługa udostępniona przez Sprzedawcę, która umożliwia podgląd w Produkty, które Klient dodał do zamówienia, jak również samo złożenie zamówienia i dokonywanie zmian w ramach zamówionych Produktów, usługa umożliwia również wpisanie kodów rabatowych,

9.      Opinia – subiektywna wypowiedź Klienta przybierająca formę pisemną i /lub graficzną dotycząca Produktu, który Klient nabył lub którego Klient używał,

10.   Produkt – rzecz ruchoma (Towar)  dostępna w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży na podstawie umowy sprzedaży zawartej pomiędzy Sprzedawcą i Klientem, z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu.

11.   Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 Kodeksu cywilnego, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową,

12.   Przedsiębiorca na prawach Konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

13.   Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną SALCO AU NATUREL sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie,

14.   RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.),

15.   Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem https://salcoaunaturel.pl, będąca własnością Sprzedawcy i administrowana przez Sprzedawcę,

16.   Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę dostępny pod adresem https://salcoaunaturel.pl,

17.   Sprzedawca podmiot wskazany w § 2 ust. 1 Regulaminu,

18.   Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne,

19.   Trwałość - zdolność Towaru do zachowania jego funkcji i właściwości w toku zwykłego korzystania

20.   Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.),

21.   Użytkownik – Klient lub osoba niebędąca Klientem, która odwiedza Sklep.

 

§ 5. Przedmiot Regulaminu

1.      Regulamin określa prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie, przesyłanie Newslettera, korzystanie z funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej, założenie konta, kontakt ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu formularza kontaktowego.

2.      Jeżeli Sprzedawca nie zawrze z Klientem odrębnej umowy, niniejszy Regulamin stanowi umowę o  świadczenie usługi drogą elektroniczną, której przedmiotem jest umowa sprzedaży Produktów dostępnych w Serwisie.

3.      Jeżeli Sprzedawca zawrze z Klientem odrębną umowę sprzedaży (w formie pisemnej lub dokumentowej np. w formie wymiany korespondencji mailowej, rozmowy telefonicznej), niniejszy Regulamin stanowi jej integralną część, chyba, że zawarta umowa będzie stanowiła inaczej. W razie sporu co do treści odrębnej umowy oraz Regulaminu, pierwszeństwo mają postanowienia umowy łączącej Sprzedawcę i Klienta. W wypadku zawarcia umowy poza Sklepem Klientowi wysyłany jest niniejszy Regulamin w formacie PDF, a Klient – o ile chce zawrzeć umowę w tej formie – powinien potwierdzić jego otrzymanie i zapoznanie się z nim

4.      Informacje umieszczone w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, ale stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy.

5.      Umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zostaje zawarta:

1.      z chwilą zapisania się na newsletteraz chwilą kliknięcia przycisku „Wyślij” w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi elektronicznej w postaci Formularza Kontaktowego,

2.      w momencie rozpoczęcia korzystania z danej funkcjonalności Sklepu umożliwiającej skorzystanie z określonej usługi elektronicznej.

6.      Umowa, o której mowa w ust. 5 pkt 1 zostaje zawarta na czas nieoznaczony i może być w każdym momencie rozwiązana bez wskazania przyczyny przez Klienta, poprzez poinformowanie o tym Sprzedawcy np. drogą mailową pod adresem e-mail: sklep@salcoaunaturel.com

7.      Umowa, o której mowa w ust. 5 pkt 2 zostaje zawarta na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą zaprzestania korzystania przez Klienta z danej usługi świadczonej drogą elektroniczną.

 

§ 6. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

1.      Sprzedawca oferuje następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:

1.      Umożliwiające złożenie zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży,

2.      Umożliwienie korzystania z Koszyka,

3.      Założenie i prowadzenie Konta Klienta w Sklepie,

4.      Newsletter,

5.      Udostępnianie informacji o Produktach w sklepie,

6.      Umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.

2.      Sprzedawca zawiera umowy z Klientami na zasadach określonych w Regulaminie.

 

§ 7. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

1.      Sprzedawca informuje, że korzystanie z usługi świadczonej elektronicznie może być związane z wystąpieniem następujących zagrożeń: ingerencja osób trzecich, spam, oprogramowanie typu malware, oprogramowanie typu spyware, inne szkodliwe oprogramowanie (np. wirusy, robaki), craking, pishing, kradzież tożsamości, kradzież (wyłudzenie), modyfikacja lub niszczenie danych, blokowanie dostępu do usług (np. mail bomb, DoS, DDoS19).

2.      Korzystanie z usługi możliwe jest przy wykorzystaniu następujących przeglądarek internetowych:

1.      Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

2.      Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

3.      Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies

4.       Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies.

5.       Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies

3.      W celu realizacji zamówienia niezbędne jest, aby Klient posiadał dostęp do Internetu oraz dostęp do poczty elektronicznej.

4.      Sprzedawca zakazuje dostarczania przez Klientów usług o charakterze bezprawnym.

 

§ 8 Konto Klienta

1.      Klient może dokonać rejestracji i założyć w Sklepie Konto Klienta. Założenie Konta Klienta nie jest obowiązkowe i możliwe jest dokonanie zakupu w Sklepie bez rejestracji w Sklepie.

2.      W celu założenia Konta Klienta Klient musi dokonać Rejestracji za pomocą formularza, podając następujące dane: imię i nazwisko, adres, e-mail. W przypadku zmiany danych Klient powinien je zaktualizować.

3.      Hasło jest wprowadzane indywidualnie przez każdego Klienta. Klient może zmienić Hasło w Koncie Klienta poprzez wprowadzenie aktualnego hasła i jednorazowe wprowadzenie nowego hasła.

4.      Loginem użytkownika jest podany przez Klienta adres e-mail.

5.      Założenie Konta Klienta jest bezpłatne i dobrowolne.

6.      Do założenia Konta Klienta konieczne jest zaakceptowanie Regulaminu.

7.      Klient zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji o zakupionych Towarach.

8.      Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta, a w szczególności, gdy Klient:

a.      podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

b.       dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.

9.      W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

10.   Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)      niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b)     korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

c)      korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

11.   Wnioski o założenie konta są weryfikowane i zatwierdzane automatycznie.

 

§ 9. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

Czynności techniczne składające się na procedurę zawarcia umowy sprzedaży

1.      Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z Regulaminem i złożenie oświadczenia w przedmiocie udostępnienia tego Regulaminu przez Sprzedawcę poprzez zaznaczenie checkboxa przed złożeniem zamówienia.

2.       W celu dokonania zakupu w sklepie należy wybrać Produkt z dostępnych kategorii (podkategorii), w których sklasyfikowane są Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę. Wszystkie Produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.

3.      Przy każdym produkcie widoczna jest cena brutto (z podatkami). Ceny produktu wyrażone są w złotym polskim.

4.      Dodanie produktu do Koszyka nie jest równoznaczne za złożeniem zamówienia, do czasu złożenia zamówienia Produkty mogą być dowolnie dodawane i usuwane z Koszyka. Po podaniu Produktu do Koszyka pojawia się komunikat (pop-up) potwierdzający dodanie Produktu do koszyka.

5.      W celu realizacji zamówienia Klient przechodzi do Koszyka, wciskając przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”.

6.      Klient wpisuje dane niezbędne do złożenia zamówienia tj. dane go identyfikujące (imię, nazwisko, mail). W celu przejścia do kolejnego etapu zamówienia należy kliknąć przycisk „Dalej”.

7.      Kolejno Klient uzupełnia adres dostawy oraz ma możliwość wpisania danych niezbędnych do wystawienia faktury. W celu przejścia do kolejnego etapu zamówienia należy klikną przycisk „Dalej”., W kolejne zakładce Klient wybiera metodę dostawy. W celu przejścia do kolejnego etapu zamówienia należy kliknąć przycisk „Dalej”. Na samym końcu Klient wybiera dostępną formę płatności, w tej samej zakładce Klientowi wyświetla się również podsumowanie złożonego zamówienia.

8.      Do złożenia zamówienia dochodzi dopiero w momencie skorzystania z przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty". Klientowi wyświetla się wówczas komunikat z następującymi informacjami: Produkty, które zamówił, adres Klienta, adres dostawy, cena brutto zamówienia.

 

Potwierdzenia przez Sprzedawcę otrzymania oferty Klienta

9.      Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i złożenie oświadczenia w przedmiocie udostępnienia tego Regulaminu Klientowi przez Sprzedawcę, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w formularzu zamówienia.

10.   Złożenie zamówienia, o którym mowa w ust. 7, jest jednoznaczne ze złożeniem oferty przez Klienta.

11.   Po złożeniu zamówienia (po skorzystaniu z przycisku, o którym mowa w ust. 7 na wskazany przez Klienta adres e-mail przesyłana jest wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia, w którym Klient otrzyma informację o przyjęciu zamówienia do realizacji rozpoczęciu realizacji zamówienia.

12.   Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą przyjęcia oferty przez Sprzedawcę w sposób opisany w ust. 10.

Płatności

13.   Sprzedawca akceptuje następujące formy płatności:

1.      płatność przy odbiorze – bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (przy odbiorze przesyłki) lub do rąk Sprzedawcy (przy odbiorze w siedzibie Spółki),

2.      przelew tradycyjny,

3.      przelew za pośrednictwem system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.

4.      BLIK

5.      Google Pay

6.      Apple Pay

14.   Płatności mogą być dokonywane w polskiej walucie. Płatność powinna być dokonana w dniu zawarcia umowy.

 

Dostawa

15.   Klient dokonuje wyboru dostawy spośród dostępnych na stronie Sprzedawcy tj.:

1.      odbiór osobisty pod adresem: ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00. do 16.00

2.      kurier DHL,

3.      kurier UPS.

4.      kurier DPD.

16.   Dostawa dokonywana jest na adres dostawy wskazany w formularzu dostawy.  Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 3 Dni Roboczych, z wyłączeniem promocji organizowanych w ramach Black Friday, gdzie czas realizacji zamówienia jest przedłużony i wynosi od 1 do 7 Dni Roboczych.t

17.   Koszty dostarczenia produktu (poza ceną Produktu) podawane są Klientowi na etapie składania zamówienia.

18.   Wysyłka w przypadkach opisanych w ust. 14 dotyczy zamówień na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedawca może wysłać Produkt Klientowi poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wcześniejszym indywidualnym uzgodnieniu warunków dostawy i sposobu płatności, zastosowanie mają właściwe przepisy prawa międzynarodowego.

19.   Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 19.

20.   Jeżeli Produkt ma być przesłany Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

21.   Za wydanie rzeczy (Produktu) uważa się jej powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Klienta. W przypadku Konsumenta za wydanie rzeczy uważa się odebranie przez Konsumenta Produktu od przewoźnika lub spedytora.

22.   Wysyłka Produktów jest ograniczona wagą przesyłki (max 30 kg) oraz wymiarami paczki (długość x szerokość x wysokość: tj. odpowiednio 120 x 80 x 80 cm).

23.   Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie istotnych postanowień umowy sprzedaży Produktów następuje poprzez przesłanie wiadomości elektronicznej z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia

24.   Sprzedawca udostępnia m.in. następujące metody i środki techniczne służące wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych: możliwość edycji danych oraz przedmiotu zamówienia do czasu złożenia zamówienia.

25.   Umowa może być zwarta wyłącznie w języku polskim.

 

§ 10. Odpowiedzialności Sprzedawcy za zgodność Towaru z umową

I. Zgodność Towaru z umową

1.      Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Towaru zgodny z umową.

2.      Towar jest zgodny z umową, jeżeli zgodne z umową pozostają w szczególności jego:

1)     opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność,

2)     przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia umowy i który Sprzedawca zaakceptował.

3.      Ponadto Towar, aby został uznany za zgodny z umową, musi:

1)     nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się towaru tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

2)     występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, , jakie są typowe dla towaru tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter towaru oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

a)      nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

b)     przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

c)      publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

3)     być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia Konsument może rozsądnie oczekiwać;

4)     być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem umowy, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

4.      Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową w zakresie, o którym mowa w ust. 3, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową określonych w ust. 3, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

II. Czasowe granice odpowiedzialności Sprzedawcę za brak zgodności towaru z umową

1.      Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru z umową istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, jest dłuższy. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia, o ile nie zostanie udowodnione inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Towaru lub charakterem braku zgodności towaru z umową.

2.      Sprzedawca nie może powoływać się na upływ terminu do stwierdzenia braku zgodności Towaru z umową określonego w ust. 1, jeżeli brak ten podstępnie zataił.

III. Uprawnienia Konsumenta w przypadku braku zgodności Towaru z umową

1.      Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

2.      Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

3.      Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru z umową, wartość Towaru zgodnego z umową oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

4.      Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca.

5.      Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar na swój koszt.

6.      Konsument nie jest zobowiązany do zapłaty za zwykłe korzystanie z Towaru, który następnie został wymieniony.

IV. Obniżenie ceny i odstąpienie od umowy

1.      Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

1)     Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową zgodnie z pkt III ust. 2 powyżej;

2)     Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową zgodnie z art. pkt III ust. 4-6 powyżej;

3)     brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

4)     brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w pkt III powyżej;

5)     z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

2.      Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z umową.

3.      Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

4.      Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny. Domniemywa się, że brak zgodności Towaru z umową jest istotny.

5.      Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Towarów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych towarów, a także w odniesieniu do innych towarów nabytych przez Konsumenta wraz z Towarami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Towary zgodne z umową.

6.      W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania.

7.      Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

V. Powstrzymanie się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków z tytułu reklamacji

Konsument może powstrzymać się z zapłatą ceny do chwili wykonania przez Sprzedawcę obowiązków wynikających z pkt III i IV.

VI. Reklamacja

Konsument może złożyć reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową pisemnie pod adresem: ul. ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia lub na adres e-mail: sklep@salcoaunaturel.com. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

VII. Przedsiębiorca na Prawach Konsumenta

Postanowienia pkt I-VI stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta.

VIII. Wyłączenie rękojmi w umowach zawieranych z Przedsiębiorcami

1.      W odniesieniu do umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą (z wyłączeniem Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta) rękojmia za wady fizyczne i prawne zostaje wyłączona.

2.      W przypadku umów, o których mowa w ust. 1, odpowiedzialność Sprzedawcy zostaje ograniczona do wysokości ceny Towarów. Odpowiedzialność za utracone korzyści zostaje wyłączona.

§11. Prawo do odstąpienia od umowy zobowiązującej do przeniesienia własności Towaru zawartej na odległość

1.      Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 8.

2.      Do zachowania terminu wystarczy wysłanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed jego upływem pocztą na adres: ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia, pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@salcoaunaturel.com.

3.      Termin do odstąpienia od umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności, wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła Towar w posiadanie z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

4.      Termin do odstąpienia od umowy, która obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła w posiadanie ostatni Towar, jego partię lub część.

5.      Termin do odstąpienia od umowy, która polega na regularnym dostarczaniu Towaru przez czas oznaczony wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik objęła w posiadanie pierwszy z Towarów.

6.      Konsument może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu) lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

7.      Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.      W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Konsumentowi zwracane są wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem z zastrzeżeniem ust. 10 i 11.

9.      Zwrotu Towaru należy dokonać na adres: ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

10.   Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu dostarczenia Towaru do Sprzedawcy.

11.   W przypadku Towarów, które nie mogą być w zwykłym trybie odesłane pocztą (np. z uwagi na ich gabaryt), Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, a wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę tożsamą z tą, która została poniesiona w przypadku dostarczenia Towaru, przy czym nie wyższej niż na kwotę około 200,00  PLN brutto. Informacja o tym, że dany Towar nie będzie mógł być wysłany w zwykłym trybie pocztą znajdzie się każdorazowo przy opisie Towaru na stronie Sprzedawcy wraz z szacunkowym kosztem zwrotu Towaru na dzień zawarcia umowy.

12.   Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

13.   Postanowienia § 10 Regulaminu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta. Osoba, o której mowa w zd.1, może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu lub wzoru formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy o prawach konsumenta.

§ 12.  Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość

 1. Niektóre Towary dostarczane są przez Sprzedawcę w zapieczętowanym opakowaniu (są sterylnie zamknięte), które chroni je przed negatywnym wpływem środowiska zewnętrznego, a które po ich otwarciu nie są możliwe do dalszej odsprzedaży ze względów higienicznych.

 2. W związku z powyższym prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość opisane w § 11 nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 

§ 13. Alternatywne sposoby rozwiązania sporów

1.      Konsument może skorzystać z alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów (ADR), w szczególności takich jak:

1.    mediacja,

2.    koncyliacja,

3.    arbitraż (sąd polubowny),

4.    pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń (ODR) poprzez złożenie skargi za pośrednictwem adresu: http://ec.europa.eu/consumers/odr/,

5.    zwrócenie się do Federacji Konsumentów.

2.      Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów

3.      Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów z Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej.

4.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozasądowego rozwiązania sporu znajdują się na stronie właściwego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej oraz pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL, jak również w ustawie o Inspekcji Handlowej.

5.      Jeżeli przemawia za tym charakter sprawy, wojewódzki inspektor podejmuje działania mające na celu pozasądowe rozwiązanie sporu cywilnoprawnego między konsumentem a przedsiębiorcą przez:

 1. umożliwienie zbliżenia stanowisk stron w celu rozwiązania sporu przez jego strony lub

 2. przedstawienie stronom propozycji rozwiązania sporu.

6.      Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z innych niż wymienione powyżej pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

 

§ 14. Prawa własności intelektualnej

1.      Serwis, udostępnione w nim elementy graficzne (np. zdjęcia, ikonografiki, logo), zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu oraz sposób, w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych, znaki towarowe i inne materiały umieszczone w Serwisie Sklepu stanowią przedmiot prawa własności intelektualnej  Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2509), ustawą z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 324 ze zm.) i innymi znajdującymi zastosowanie.

2.      Z uwagi na fakt, że jedną z usług Sprzedawcy jest umożliwienie Klientom korzystanie z funkcjonalności Sklepu, Sprzedawca udziela tylko i wyłącznie w odniesieniu do tej usługi niewyłącznej, niezbywalnej  i nieprzenoszalnej Licencji. Licencja nie jest ograniczona terytorialnie, jest natomiast ograniczona czasowo – tj. udzielona jest na czas korzystania ze Sklepu.

3.      Licencja, o której mowa w ust. 2, udzielana jest na następujących polach eksploatacji:

1.       tymczasowe zwielokrotnianie Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności,

2.      publiczne wyświetlanie w ten sposób, że Klienci mają o niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym

- z zastrzeżeniem, że w trakcie korzystania z niniejszej licencji nie dojdzie do naruszenia ust. 1.

 

§ 15. Zmiana Regulaminu

1.      Regulamin wiąże od dnia 01.04.2023 r.

2.      Archiwalne wersje regulaminu dostępne będą pod następującym adresem: www.salcoaunaturel.pl wraz ze wskazaniem, w jakim okresie obowiązywały.

3.      Regulamin może być zmieniony z ważnych przyczyn, m.in. w następujących przypadkach:

1.      Zmiana w obowiązujących przepisach prawnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej, nakładających na Sprzedawcę konieczność spełnienia określonych obowiązków celem zapewnienia zgodności Regulaminu z przepisami prawa;

2.      Zmiana profilu działalności Sprzedawcy;

3.      Wprowadzenie przez Sprzedawcę nowych usług lub udogodnień,

4.      Wprowadzenie zmian związanych z zawieraniem umowy lub jej rozwiązaniem,

5.      Zmiana parametrów technicznych niezbędnych do zawarcia umowy;

6.      Zmiana przeglądarki internetowej, której Klient może użyć w celu zapoznania się z Regulaminem,

7.      Zmiana sposobów płatności za Towar,

8.      Zmiana sposobów dostarczenia Towaru,

9.      Zmiana danych identyfikujących Sprzedawcę: nazwa (firma), forma prawna, adres siedziby,

10.   Zmiana adresu, na który należy zwrócić Towar,

11.   Zmiana sposobu/procedury weryfikacji Opinii.

4.      Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie w terminie 14 dni przed ich wejściem w życie, poprzez umieszczenie takiej informacji w widocznym miejscu na stronie internetowej Sprzedawcy.

5.      Zmiana regulaminu wprowadzana jest bez dodatkowych kosztów po stronie Klienta.

6.      W przypadku umów zawartych przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu, zastosowanie mają przepisy dotychczasowego Regulaminu, chyba, że wprowadzane zmiany są korzystniejsze dla Klienta.

7.      Klient jest uprawniony do rozwiązania umowy o prowadzenie Konta Klienta w każdym czasie poprzez złożenie wniosku mailowo na adres: sklep@salcoaunaturel.com  

 

§ 16. Zasady publikowania Opinii Konsumentów

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom wystawianie Opinii o Produktach oraz zapewnia dostęp do nich.

 2. Opinia może być wyrażona w formie pisemnej (tekst) oraz graficznej (w formie tzw. gwiazdek).

 3. Ocena graficzna umożliwia ocenę Produktu całościowo, bez możliwości wyboru konkretnych parametrów. Skala oceny graficznej wynosi od 1 do 5 gwiazdek, gdzie 1 gwiazdka oznacza ocenę najmniej pozytywną, a 5 gwiazdek oznacza ocenę najbardziej pozytywną.

 4. Sprzedawca weryfikuje, czy Opinie zostały zamieszczone przez Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli.

 5. Weryfikacja, o której mowa w ust. 4, odbywa się w następujący sposób:

  1. Sprzedawca umieszcza jedynie Opinie dotyczące Produktów nabytych lub używanych w terminie 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zakupu Produktów).

  2. Sprzedawca sprawdza dane Konsumenta umieszczającego Opinię z danymi Konsumentów, którzy zakupili Produkt w Sklepie. Sprawdzanymi danymi dane takie jak: imię, nazwisko, adres mailowy.

  3. Jeżeli Opinię w Sklepie chciałby umieścić Konsument, który Produktu używał, ale go nie nabył, Sprzedawca – przed umieszczeniem takiej Opinii – zwraca się do takiego Konsumenta z prośbą o przedstawienie informacji, które wykażą, że konsument używa Produktu, który został nabyty w Sklepie (dotyczy np. Produktów, które Konsument otrzymał w prezencie od innego Konsumenta, który nabył Produkt w Sklepie). Jeżeli – pomimo powzięcia powyższych działań - Sprzedawca nie będzie w stanie ustalić, czy opinia o Produkcie pochodzi od Konsumenta, który faktycznie używał Produktu, Sprzedawca nie umieści takiej Opinii.

  4. Sprzedawca nie edytuje ani nie moderuje Opinii z tym zastrzeżeniem, ze względów technicznych pod Opinią dodawana jest jedynie informacja o następującej treści: „[Sprzedawca weryfikuje, czy opinia została zamieszczona konsumenta, który używał lub nabył produkt. Szczegóły znajdują się w regulaminie]”.

  5. W przypadku odstąpienia Konsumenta od umowy w przysługującym Konsumentowi 14-dniowym terminie na odstąpienie od umowy zawartej na odległość Sprzedawca ręcznie usuwa Opinię wystawioną przez takiego Konsumenta.

 6. Opinie Konsumentów umieszczane są tylko pod tym Produktem, którego dotyczą.

 7. Sprzedawca publikuje zarówno wszystkie Opinie, zarówno te pozytywne jak i te negatywne.

 8. Sprzedawca nie publikuje Opinii sponsorowanych ani wynikających z zawartych umów barterowych.

 9. Opinie nie są plasowane przez Sprzedawcę.

 10. Opinie umieszczane są w kolejności chronologicznej. Sprzedawca nie udostępnia funkcjonalności polegającej na możliwości wyświetlenia Opinii według innych parametrów.

 11. Klient ponosi odpowiedzialność za treści umieszczone w Opiniach.

 12. Poprzez umieszczenie Opinii Klient udziela Sprzedawcy niewyłącznej, nieodpłatnej, zbywalnej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na następujących polach eksploatacji: zwielokrotnianie Opinii, w tym m.in. techniką drukarską czy techniką cyfrową, rozpowszechnianie Opinii poprzez ich publiczne wyświetlenia oraz udostępnienie w taki sposób, że Użytkownicy Sklepu będą mieli możliwość zapoznania się z nimi w dowolnym miejscu i czasie przez siebie wybranym, rozpowszechnianie Opinii poprzez jej publiczne udostępnienie lub publikowanie na stronach innych niż Sklep.

 13. Użytkownik - może zgłosić reklamację co do Opinii mailowo na adres sklep@salcoaunaturel.com, pisemnie na adres: Salco au Naturel ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia.  Użytkownik może w treści reklamacji wskazać, jakie nieprawidłowości zauważył, ale nie jest to obowiązkowe. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację Użytkownikowi terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Odpowiedź zostanie udzielona w tej samej formie, w której Użytkownik złożył reklamację, chyba, że w reklamacji Użytkownik wskaże inną formę.

 

§ 17 Tryb postępowania reklamacyjnego

1.         Klient może złożyć reklamację w formie pisemnej, wysyłając ją na adres: ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia lub w formie dokumentowej na adres e-mail sklep@salcoaunaturel.com

2.         W reklamacji należy podać dane umożliwiające identyfikację podmiotu składającego reklamację opis reklamowanej usługi świadczonej przez Sprzedawcę, żądanie/oczekiwanie Klienta w związku ze składaną reklamacją.

3.         Reklamacja Klienta zostanie rozpoznana do 14 dni liczonych od jej otrzymania.

§ 18. Postanowienia końcowe

1.      Postanowienia § 8 ust. 19,20 stosuje się odpowiednio do osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.      Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.

3.     Dla umowy zawartej z Przedsiębiorcą oraz Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta, oraz wszelkich sporów z niej wynikających zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

4.     Dla umowy zawartej z Konsumentem, mającym zwykły pobyt w Unii Europejskiej (z wyjątkiem Danii) w chwili zawarcia umowy oraz wszelkich sporów z niej wynikających mają zastosowanie przepisy prawa polskiego z tym zastrzeżeniem, że do umowy zawartej z Konsumentem oraz wszelkich sporów z niej wynikających stosuje się przepisy prawa miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, których nie można wyłączyć w drodze umowy według prawa miejsca zwykłego pobytu Konsumenta, korzystniejsze dla Konsumenta od przepisów prawa polskiego.

5.     Dla umowy zawartej z Konsumentem, niemającym zwykłego pobytu w Unii Europejskiej lub mającym miejsce zwykłego pobytu w Danii w chwili zawarcia umowy oraz wszelkich sporów z niej wynikających mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

6.     Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą oraz Przedsiębiorcą, z wyłączeniem Przedsiębiorcy na Prawach Konsumenta, wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej.

7.     Wszelkie spory pomiędzy Sprzedawcą oraz Konsumentem albo Sprzedawcą oraz Przedsiębiorcą na Prawach Konsumenta wynikające z zawartej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo według przepisów kodeksu postępowania cywilnego, chyba że bezwzględnie obowiązujące przepisy stanowią inaczej .

8.     W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zastosowanie mają: ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.), ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.), ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I) (Dz. U. UE. L. z 2008 r. Nr 177, str. 6 z ze zm.), Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzona w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 45, poz. 286 ze zm.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych (Dz. U. UE. L. z 2012 r. Nr 351, str. 1 ze zm.).

 

WZÓR - Oświadczenie o odstąpieniu od umowy

 

………………..(miejscowość), dnia…………

 

……………………………………..

Imię i nazwisko

…………………………………….

Adres

……………………………………

NIP (gdy dotyczy)

…………………………………….

telefon*

……………………………………

adres e-mail*

 

 

 

SALCO AU NATUREL sp. z o.o.

 

ul. Trudna 57, 32-700 Bochnia

 

 

 

 

 

 

Niniejszym informuję/my, że odstępuję/my od umowy sprzedaży:………………………………(należy wpisać nazwę Produktu) nr …………… zawartej dnia ……………… nr faktury (gdy dotyczy) ……………………………………….

 

Numer zamówienia:………………………………………………………

Data odbioru Towaru: ……………………………………………………

 

Proszę o zwrot kosztów na następujący numer rachunku bankowego** :………………………………………………..

 

 

………………………………………….

Imię i nazwisko

(w przypadku, gdy formularz jest przesyłany w formie pisemnej)

 

 

* o ile jest dostępny, podanie tych danych nie jest obowiązkowe

** należy uzupełnić, jeśli zwrot ma być dokonany na inny rachunek niż ten, z którego dokonano płatności